Trade House West Inside 2


nivo-2Гаражи и паркиране 
 Подземно ниво -2   на сградата е отредено за паркиране със 76 места за паркинг. Пред комплекса има предвидени и надземни места за паркиране. Обща застороена площ на етажа съставлява 2829,45 m2